Børge Hansen og Troværdigheden der blev væk

Børge Hansen Lolland Forsyning
Gravearbejde ved Jørns Auto PAVA Center noget der senere skulle vise sig at være det tætteste man kommer på lovligt hærværk

-eller : “Den dag jeg blev snydt så vandet drev” af Børge Hansen.

En fortælling om hvordan Maribo Kommunes Vandforsyning v/ Hr. Driftsleder Børge Hansen   – nu Lolland Kommune / Lolland Vandforsyning – ødelægger privat ejendom og nægter at overholde skriftlig indgået aftale om reetablering.
I dette tilfælde er der tale om en forplads ved JAU2 – Jørns Auto & PAVA Center i Maribo.

Læs venligst nedenstående kommentar først – mine tanker vil måske herefter være mere forståelige – TAK :

Link til generel kommentar fra Jørn Jørgensen. 

Gennem mange år har forpladsen ved vort værksted på Victor Kolbyes i Maribo lignet et område hvor der blev prøvekørt køretøjer af 4 WD – typen ( jeg er i hvert fald blevet drillet med dette gennem længere tid ). I 2003 og 2004 udviklede og afholdt jeg egenhændigt nye kurser for rustbeskyttelsesbranchen og fik dermed lidt ekstra indtjening – denne indtjening anvendte jeg på at forskønne området foran vort værksted. Denne forskønnelse bestod foruden reparation af og pålægning af slidlag ( asfalt ) også af en tiltrængt udvidelse af indkørsel.

I maj måned 2004 fik jeg så udført nævnte reparation af et “næsten nabofirma” – NCC Roads A/S på C.E. Christiansens Vej – et arbejde udført med største professionalisme og oplevelsen af dette står i min erindring som noget af det ypperligste håndværksarbejde ( selvfølgelig med hjælp fra nødvendige maskiner ) jeg endnu har fået udført.

Hver morgen når jeg mødte på arbejde var det en glæde for for mig at gå over denne forplads – en glæde der stoppede brat ca. 1. december 2005 hvor et lokalt entreprenørfirma mødte op hos os og spurgte om vi ville flytte 3 biler på vor forplads som var parkeret i området ud mod Victor Kolbyes Vej. Dette lokale entreprenørfirma skulle foretage gravearbejde for Maribo Vandforsyning – nu Lolland Kommune – og flytningen af bilerne var ønsket for ikke at tilføre skader på disse – yderst betænksomt.

Samme eftermiddag mødte Hr. Vandværksinspektør Arne Larsen ( kendt som medlem af repræsentantskabet for Sparekassen Lolland A/SSPAR Lolland ) op på vort værksted mens jeg var i gang med rustbeskyttelsesarbejde og bekendtgjorde at det var nødvendigt at opgrave en del af min nyasfalterede plads op ( med tryk på nyasfalterede ) på grund af at vandledningen der skulle foretages reparation på lå i en dybde af ca. 2,3 m. Oh, hvilken planlægning – dette forhold har jo været kendt siden 1. halvdel af tredserne så det burde ikke komme bag på Maribo Vandforsyning – ej heller Hr. Vandværksinspektør Arne Larsen.

Jeg sagde til Hr. Vandværksinspektør Arne Larsen at det kunne der ikke være tale om da området ikke ville blive reetableret af Maribo Vandforsyning. Grunden til min bekymring var tidligere arbejder af lignende art i området ved min grund – lad mig her blot nævne: Efterladt område i forbindelse ( med sten )indlæggelse af strøm til Forkromningsindustrien, overkørsel af planter på min grund i samme forbindelse samt opgravning af skelpæle. Disse blev først efter længere skænderi reetableret ( Hr. Kabelmester Bent Aksglædes forsvar var at der ingen grund var til genplacering da arealet var anlagt ).

Hr. Vandværksinspektør Arne Larsen‘s svar på min benægtelse var ( sagt med triumferende stemme ): Havde der været tale om et ledningsbrud havde han foretaget gravearbejdet uden at spørge for derefter at orientere mig ( set i bakspejlet ville denne orientering være uden betydning – enhver vil kunne se at her har Maribo Vandforsyning arbejdet. Hr. Vandværksinspektør Arne Larsen ville herefter sende bud efter Hr. Driftsleder Børge Hansen for at få en afklaring på problemet så det nødvendige gravearbejde kunne genoptages.

Da Hr. Driftsleder Børge Hansen ankom kunne jeg kun gentage at jeg ikke kunne acceptere opgravning af min forplads på grund af tidligere tiders mangel på reetablering af areal efter arbejde fra Maribo Kommunale Værker.Hr. Driftsleder Børge Hansen forsikrede mig på alle mulige måder om at forpladsen ville blive reetableret som den var inden det ( efter Maribo Vandforsyning‘s mening ) nødvendige gravearbejde blev igangsat. Bla. garanterede Hr. Driftsleder Børge Hansen at området “ville blive banket sammen med grus” for at undgå sætninger ligesom jeg selv kunne vælge hvem der skulle lave “slutbelægningen”. Disse garantier ville jeg få skriftligt og det var Hr. Driftsleder Børge Hansen‘s egne ord at denne garanti skulle være uden tidsbegrænsning så vi sammen efter nogen tid kunne vurdere resultatet så jeg blev tilfreds. Læs den skriftlige aftale mellem Maribo Vandforsyning og Jørns Auto ved at klikke på denne tekst.

Da Hr. Driftsleder Børge Hansen jo er kendt for sin omhu i forbindelse med sit arbejde, en omhu der går helt ned i detaljen følte jeg det som min borgerpligt at indgå denne aftale idet jeg vurderede at Hr. Driftsleder Børge Hansen ville stille samme krav til arbejde udført for andre som han ville stille til arbejde udført for sig selv.Hr. Driftsleder Børge Hansen spurgte så om entreprenørfirmaet måtte fortsætte gravearbejdet før “aftaledokumentet” var udarbejdet. Jeg bekræftede at dette var muligt da jeg anså en aftale for en aftale ( noget jeg senere i forløbet har indset ikke altid er tilfældet ).

Gravearbejdet fortsatte og dagen oprandt hvor reparationen af vandledning skulle foretages ( udskiftning af hovedhane ). Hr. Vandværksinspektør Arne Larsen gik rundt og aftalte med nabovirksomhederne om hvilket tidspunkt for afbrydelse af vandforsyningen der passede dem bedst. Sidste virksomhed på denne tur var Jørns Auto – oh, hvilken gestus – det var os der havde alt “bøvlet” – dette tiltag siger jo alt om hvad ens lille virksomhed bliver regnet for ( det var midt i vor højsæson ). Problemet for os blev klaret med overarbejde ( morgenarbejde ).

Efter nogle dage forlod entreprenørfirmaet området   – det var blot ikke let at se om arbejdet var færdigt   – området på vor forplads var ikke rengjort ( end ikke renskrabet ). Værre var dog området på vejen langs kantsten og man kunne tydeligt se et mishag på de forbipasserende ( gående til bla. Værkstedet Åvænget – det er tiden før anlæg af fortov ). Disse forbipasserende kender jo ikke grunden til dette “svineri” hvorfor jeg blev nødt til at foretage en nødrengøring af dette område foruden en spuling af min forplads.

For god ordens skyld orienterede jeg Hr. Driftsleder Børge Hansen pr. email omkring dette – resultatet af dette var en lettere bebrejdelse for min rengøring – det var ikke mig der skulle have gjort dette ( rigtigt ) – MEN hvor skulle jeg vide det fra – enhvert normalt tænkende menneske vil jo ikke efterlade et arbejdsområde på denne måde.

Det varede dog ikke mange timer før en spulevogn fra det lokale entreprenørfirma ankom til “kampområdet” og foretog en afvaskning af vejen ligesom rabatten blev rettet en smule (så meget som det var muligt at gøre i december måned ).

I forbindelse med orienteringen til Hr. Driftsleder Børge Hansen omkring den efter min mening manglende rengøring fortalte jeg også om mine oplevelser omkring opfyldningen af “hullet”. Jeg var blevet lovet at området på min forplads ville “blive banket op” med grus – opfyldningen skete for en stor dels vedkommende med den tidligere opgravede jord. Indenfor et par dage ankom det lokale entreprenørfirma igen, gravede området op, genfyldte dette, rengjorde vejen og tilrettede rabatten ligesom der blev lagt knust asfalt på området på vor forplads. Denne knuste asfalt blev kort før jul 2005 fjernet og i stedet blev placeret “rigtig asfalt” så området kunne “sætte sig” inden slutlaget blev lagt.

Ultimo maj måned 2006 mødtes en repræsentant for NCC Roads A/S sammen med Hr. Driftsleder Børge Hansen og undertegnede på vor forplads for at aftale nærmere omkring slutlaget af asfalt. Repræsentanten fra NCC Roads A/S fortale at de ikke kunne levere en asfalt i samme nuance som den der blev brugt ved renovering af vor forplads og jeg blev naturligvis spurgt om min holdning til dette. Jeg kunne blot henvise til den af Hr. Driftsleder Børge Hansen udarbejdede garanti for reetablering af vor forplads til samme stand som den havde inden opgravningen. Efter at det var nødvendigt at genreplicere denne henvisning 4 gange tilbød Hr. Driftsleder Børge Hansen opsætning af kantsten ved området som kompensation for denne farveforskel hvilket jeg accepterede.

NCC Roads kom herefter og foretog en opfræsning af asfalten så “der var plads til” slutlaget. Opsætning af kantsten skulle Maribo Kommunes – nu Lolland Kommune – egen afdeling have foretaget men på grund af arbejdsbyrden her blev dette arbejde udført af LP Entreprenør – Anlæg ApS i Maribo. Denne opsætning af kantsten blev udført på et håndværksmæssigt
højt niveau så det var en fryd for os “tilskuere” – ikke kun at se det perfekte slutresultat men hele måden hvorpå der blev arbejdet. Lad mig blot her nævne at kantstenene ikke blot “blev klappet ned” – nej, der blev sammen med undertegnede taget stilling til højden på disse sten i forhold til kantsten i indkørsel.

Kort herefter færdiggjorde NCC Roads A/S arealet med et lag asfalt der blev udlagt og tromlet efter alle kunstens regler. Vi lod arealet afspærre i ca. 14 dage inden det blev taget i brug men snart herefter kunne jeg se resultatet – arealet kunne end ikke tåle belastning i form af parkering af de personbiler og lette varebiler som vi servicerer og rustbeskytter – en belastning vi ikke har problemer med på resten af vor forplads. Hr. Driftsleder Børge Hansen kontaktede mig i løbet af sommeren for at høre om arealet var færdigt og jeg fortalte i den forbindelse at der var buler i området. Dette havde jeg dog valgt foreløbig at acceptere og vi aftalte at se tiden an – helt i overensstemmelse med tidligere indgåede aftaler.

I foråret 2007 skiftede jeg dog mening idet en plante begyndte at “titte frem” gennem asfalten. Jeg tog foto af denne plante et par gange og videresendte disse til Hr. Driftsleder Børge Hansen – dog uden anden bemærkning end en mail ( link til mail ) fra Hr. Driftsleder Børge Hansen‘s nye chef Hr. Decentral Chef Per Jensen – Lolland Kommune – der kort fortalte at sagen var afsluttet. Det forhold kunne jeg indklage til en adresse i Lolland Kommnue som var nævnt i denne mail – en adresse der var lig Hr. Decentral Chef Per Jensen‘s egen. Brug af tid på klage skønnes håbløst og jeg må blot acceptere hvad jeg praktisk taget hele tiden har vidst: Jørns Auto må selv betale for reetablering af forplads efter arbejde af Maribo Vandforsyning – Lolland Kommune.

Hvad værre er :Det havde ikke været nødvendigt at grave noget som helst i min forplads for at reparere hovedleningen. Flere af mine kunder i entreprenørbranchen – nogle med mere end
10 års ledererfaring – ryster opgivende på hovedet over det ovenfor omtalte arbejde. I en sådan situation anvendes en gravekasse ( link til forklaring ) for at mindske det berørte område.
Denne metode har dog den klare ulempe at Hr. Vandværksinspektør Arne Larsen under spisepauser ville være nødt til at forlade arbejdsområdet idet gravekassen ikke levner plads til hverken spisebord eller familie.

Jeg vidste ikke på “gerningstidspunktet” at Hr. Driftsleder Børge Hansen ikke havde rådighed over den fornødne kapital til leje af en gravekasse, til at færdiggøre arbejdet på en professionel måde ( kr. 500,00 exlc. moms ). Hvis jeg var vidende om dette forhold, havde jeg med glæde skaffet finansiering, også selvom Maribo Vandforsyning, nu Lolland Vandforsyning, ikke var i stand til indenfor en rimelig tid at afdrage beløbet – det havde været langt billigere for mig at betale i stedet for at blive udsat for dette amatørarbejde.

Efterfølgende har jeg telefonisk kontaktet Hr. Driftsleder Børge Hansen for en lykønskning med sejren. Hr. Driftsleder Børge Hansen‘s kommentar var at ansvaret for pladsens udseende / kvalitet var mit eget idet jeg selv havde valgt firmaet der skulle lave slutbelægningen ( altså de øverste 30 mm asfalt ) og jeg kunne derfor kontake dette firma – NCC Roads A/S. Problemet for mig er blot at i dette tilfælde har jeg ikke noget forretningsforhold til NCC Roads A/S ( og i øvrigt heller ikke til det lokale entreprenørfirma ) da det ikke er mig der har bestilt ( og betalt ) ydelsen. Jeg har intet kendskab til bestillingens indhold og kan derfor ikke klage over noget som helst – min klage må alene gå til Maribo Vandforsyning / Hr. Driftsleder Børge Hansen – nu Lolland Kommune.

I forsøget på at pynte lidt på området har vi ( uden held ) forsøgt at fjerne planten ved en opgravning sammen med en del af asfalten – planten gror lystigt videre. En “prøveboring” flere steder i asfalten viser hvad jeg frygtede : Bærelaget er en blanding af jord og asfalt – dette er lagt af det lokale entreprenørfirma under ledelse af Hr. Driftsleder Børge Hansen fra Lolland Kommune.

Trist at man end ikke kan stole på en kommunalt ansat i en lederstilling i ens egen kommune   – Lolland Kommune.

Link til fotoarkiv fra gravearbejdet og reetableringen ( åbner i nyt vindue ).

I foråret 2008 kunne vi ikke længere anvende de 3 parkeringsplader der af det lokale entreprenørfirma og Hr. Driftsleder Børge Hansen i forening var ødelagt. Jeg har flere gange været vidne til at kunder, efter at være trådt ud i et af vandhullerne, har overfuset mig med diverse ukvemsord om den opståede situation. Det var derfor nødvendigt at opgrave den “sorte masse” der ikke havde større bæreevne end gammelt tyggegummi.

Denne opgravning blev udført den 09. maj 2008 og umiddelbart herefter fik vi i samråd med NCC Roads A/S leveret den rigtige type asfalt – en type der er beregnet til belægning på parkeringspladser. Af økonomiske grunde var vi selv nødt til at foretage arbejdet – kønt er dette ikke – MEN nu kan området anvendes igen – uden vandpytter og uden “synk”.

Du kan åbne en fotoserie fra denne opgravning ved at klikke på dette link.

Jeg har hørt ordene “hængt ud” om ovenstående beskrivelse. Hertil må jeg svare : Ikke på nogen måde.

Såvel Børge Hansen, hans chef Per jensen og Stig Vestergaard har jo gjort mig bekendt med at der ikke er lavet nogle fejl fra Maribo Vandforsyning, nu Lolland Vandforsyning.

Det er altså ikke muligt at hænge nogen ud når de ikke har gjort nogle fejl – længere er den ikke som det hedder på nudansk.

Klik på dette link for at se hvordan gravearbejde “tackles” når det foregår i Hr. Driftsleder Børge Hansen‘s nærområde.